Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i B1908 2023

image
Bestyrelsen
01. marts 2023 kl. 07:34

Boldklubben 1908, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

Den 1. marts 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes mandag den 27. marts 2023 kl. 19.08 i klubhuset, Sundbyvestervej 95B, 2300 København S.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2022 og budget 2023
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Ad. Punkt 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være bestyrelsen (formand Jens Henrik Jensen, mail: jenshenrik@mail.dk , tlf. 50 50 82 71) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen - d.v.s. senest mandag den 13. marts 2023.

Ad. Punkt 4: Jf. §12 i vedtægterne, gør bestyrelsen opmærksom på at denne generalforsamling også skal tage stilling til en række ændringsforslag til vedtægterne. Se bilag 1 for ændringsforslagene.

Ad. Punkt 5:

På valg er: Formand Jens Henrik Jensen (villig til genvalg, valgperiode 2 år)

Bent Fischer (villig til genvalg, valgperiode 2 år)

Martin Braunstein (villig til genvalg, valgperiode 2 år)

Kim C. Olsen (villig til genvalg, valgperiode 2 år)

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Boldklubben 1908

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilag 1:

Ændringsforslag GF 2023

 1. Grammatisk tilføjelse til §2 ”deltage i de aktiviteter, som klubbens medlemmer organiserer i forbindelse dette formål.” Her tilføjes et ”med” efter ordet forbindelse, så den ændrede sætning bliver: ”….deltage i de aktiviteter, som klubbens medlemmer organiserer i forbindelse med dette formål.”
 2. Grammatisk tilføjelse til §2 Der tilføjes et punktum efter ordet ”eliteplan” i sidste sætning.
 3. Ændring af tekst under §4 ”Kontingentet pristalsreguleres hvert år.” Ændres til ”Bestyrelsen fastsætter hvert år kontingentet.”
 4. Ændring af tekst under §5 ”Det reviderede regnskab, inklusive budget for det kommende år, skal kunne afhentes i klubhuset senest 4 dage før den ordinære generalforsamling. ” Ændres til ”Det reviderede regnskab, inklusive budget for det kommende år, skal være tilgængeligt senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Det kan rekvireres i klubhuset eller fremsendes via email efter henvendelse til bestyrelsen.”
 5. Ændring af tekst under §6 ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne via e-mail og på klubbens hjemmeside. Dagsroden skal udarbejdes senest samtidigt med indkaldelsen og vedlægges denne samt fremgå af klubbens hjemmeside. ” Ændres til ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen, indeholdende dagsorden, fremsendes til medlemmerne via e-mail, gøres tilgængelig på klubbens hjemmeside samt hænges op i klubhuset.”
 6. Ændring af tekst under §6 ”Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og slås op i klubben, sendes til medlemmerne samt lægges på hjemmesiden” Ændres til ”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen hænger forslagene op i klubhuset, sender dem til medlemmerne via e-mail samt lægger dem på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.”
 7. Ændring af tekst under §7 ”Valg til bestyrelsen. I ulige år vælges formand og 3-4 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges kasserer og 3-4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges hvert år.” Ændres til ”Valg til bestyrelsen. I ulige år vælges formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges kasserer og 2-4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges hvert år.
 8.  Ændring af tekst under §8 ”Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.” Ændres til ”Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer, ændring af klubbens formål eller opløsning af klubben.”
 9. Ændring af tekst under §8 ”Forslag til opløsning eller ændring af klubbens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.” Ændres til ”Forslag til opløsning af klubben eller ændring af klubbens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.”
 10. Ændring af tekst under §10 ”Klubbens daglige ledelse er hos bestyrelsen, som består af formand, kasserer og 6-7 bestyrelsesmedlemmer, valgt for en 2-årig periode, samt 1-2 suppleanter valgt for 1 år.” Ændres til ”Klubbens daglige ledelse er hos bestyrelsen, som består af formand, kasserer og 5-7 bestyrelsesmedlemmer, valgt for en 2-årig periode, samt, hvis muligt, 1-2 suppleanter valgt for 1 år. Bestyrelsens medlemmer er forpligtet til at opretholde et selvstændigt medlemskab af klubben.”
 11. Ændring af tekst under §10 ”Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning hertil.” Ændres til ”Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning hertil. 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen af det pågældende medlem, før eksklusionen er vedtaget.”
 12. Ændring af tekst under §10 ”Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Efter hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat..” Ændres til ”Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Undtaget herfor er eksklusionsvedtagelser. Efter hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat.”
 13. Ændring af tekst under §10 ”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.” Ændres til ”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer inklusive formanden er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.”
 14. Ændring af tekst under §12 ”Forslag til opløsning af klubben eller ændring af klubbens formål samt vedtægter kan kun besluttes på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.” Ændres til ”Forslag til opløsning af klubben eller ændring af klubbens formål kan kun besluttes på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.”
 15. Ændring af tekst under §12 ”Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmødes antal.” Ændres til ”Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal på 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer uden hensyn til de fremmødes antal.”
 16. Grammatisk tilføjelse til §12 ”I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue/overskud en den opløsende generalforsamlingen….” Her tilføjes et ”af” efter ordet en, så den ændrede sætning bliver ”I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue/overskud en af den opløsende generalforsamlingen.