Menu

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Boldklubben af 1908 (B1908) og dens hjemsted er i Københavns Kommune.

§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at skabe de til enhver tid bedst mulige rammer for at give interesserede mulighed for at spille/dyrke fodbold under DBU København og DBU eller på anden måde deltage i de aktiviteter, som klubbens medlemmer organiserer i forbindelse med dette formål. Rammerne skal give lige muligheder og forhold for alle klubbens medlemmer uanset køn, alder, etnicitet og fodboldmæssigt talent. I B1908 skal man både kunne spille fodbold på bredde- og eliteplan.

§ 3. Medlemmer

Som medlem af klubben kan optages alle, der aktivt vil arbejde for eller passivt støtte klubbens formål. Medlemmer kan ikke optages i strid med DBU Københavns eller DBU’s love.

§ 4. Kontingent

Til drift af klubbens formål betaler medlemmerne et årligt kontingent. Pensionister og unge betaler et lavere fastsat kontingent end voksne. Kontingent som voksen betales fra det kalenderår medlemmet fylder 24 år. Der fastsættes endvidere kontingent for passive medlemmer. Bestyrelsen fastsætter hvert år kontingentet.

Klubbens bestyrelse kan nedsætte kontingentet for medlemmer, der efter bestyrelsens konkrete vurdering har særligt behov for dette. Klubbens bestyrelse kan træffe beslutning om betaling af ekstra kontingent eller brugerbetaling for enkelte hold eller afdelinger.

§ 5. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab, inklusive budget for det kommende år, skal være tilgængeligt senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Det kan rekvireres i klubhuset eller fremsendes via mail efter henvendelse til bestyrelsen.

Klubbens midler opbevares i et pengeinstitut.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen, indeholdende dagsorden, fremsendes til medlemmerne via e-mail, gøres tilgængelig på klubbens hjemmeside samt hænges op i klubhuset.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen hænger forslagene op i klubhuset, sender dem til medlemmerne via e-mail samt lægger dem på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab for det forløbne år og budget for det kommende til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen. I ulige år vælges formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges kasserer og 2-4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges hvert år.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år ved generalforsamlingens afholdelse. Yngre ungdomsspilleres stemmeret kan udøves af deres forældre. En fremmødt forælder eller et fremmødt forældrepar kan dog kun afgive 1 stemme på vegne af deres barn/børn, også selvom de har flere børn i klubben. Hver stemmeberettiget medlem/forældre må have én fuldmagt med fra andet medlem, således at ingen kan have mere end 2 stemmer på generalforsamlingen.

Medlemmer der er i restance med kontingent, kan ikke deltage i generalforsamlingen.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer, ændring af klubbens formål eller oplysning af klubben.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning af klubben eller ændring af klubbens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer eller medlemmets forældre, hvis medlemmet er under 15 år, forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse

Klubbens daglige ledelse er hos bestyrelsen, som består af formand, kasserer og 5-7 bestyrelsesmedlemmer, valgt for en 2-årig periode, samt, hvis muligt, 1-2 suppleanter valgt for 1 år. Bestyrelsens medlemmer er forpligtet til at opretholde et selvstændigt medlemskab af klubben.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Københavns Kommunes retningslinjer. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen udarbejder hvert år regnskab for det forgange år samt budget for det kommende til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning hertil. 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen af det pågældende medlem, før eksklusionen er vedtaget. Vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved førstkommende generalforsamling.

Suppleanter til bestyrelsen træder ind i tilfælde af, et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Undtaget herfor er eksklusionsvedtagelser. Efter hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt, og når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Mødet indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, inklusive formanden, er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11. Tegningsret

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Opløsning/ændring af formålsparagraf

Forslag til opløsning af klubben eller ændring af klubbens formål kan kun besluttes på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret, og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal på 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer uden hensyn til de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue/overskud en af den opløsende generalforsamling udpeget anden fodboldklub i Københavns kommune, der opfylder bestemmelserne i Folkeoplysningsloven og Københavns kommunes retningslinjer for at modtage offentlig støtte.

 

Således vedtaget på B1908’s generalforsamling den 20.marts 2013. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2017 og på generalforsamlingen den 27. marts 2023.


Luk